ഓർമകളുടെ താളുകളിൽ ഒരു യാത്രാ ചിത്രം

സ്കൂൾ ജീവിതത്തെ സ്മരണീയമാക്കുന്നത് അതിന്റെ ആരവങ്ങളാണ്. ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന ഇടനാഴികളെയും ക്ലാസ് മുറികളെയും ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഉയരുന്ന ഇടമുറിയാത്ത അലകൾ. ആത്മാവിന്റെ ദാഹം അകറ്റാൻ അറിവിന്റെ ചില്ലകളിൽ ചേക്കേറിയ

Read more

പേടിപ്പെടുത്തുന്ന റോപ്പ് വേ ഗൊണ്ടോലയും കാഞ്ചൻ ഗംഗയും

ഡാർജിലിംഗ്, ഗാങ്ങ് ടോക്ക്, നാഥുലപാസ്, കൽക്കത്ത സ്വപ്ന യാത്രയിലൂടെ – ഭാഗം – 4 ഗാങ്ങ് ടോക്കിലെ റോഡുകൾ വളരെ വൃത്തിയും വെടിപ്പുമുള്ളതാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം.

Read more

സിക്കിമിലെ ഗാങ്ങ് ടോക്കും മോമോസും

ഡാർജിലിംഗ്, ഗാങ്ങ് ടോക്ക്, നാഥുലപാസ്, കൽക്കത്ത സ്വപ്ന യാത്രയിലൂടെ – ഭാഗം – 3 രാവിലെ 6.30 ന് തുടങ്ങിയ ഡാർജിലിങ്ങ് ഗാങ്ങ് ടോക്ക്  യാത്ര പ്രകൃതി

Read more

ബർഗറും സുന്ദരികളും

ഡാർജിലിംഗ് ,ഗാങ്ങ് ടോക്ക്, നാഥുലപാസ്, കൽക്കത്ത സ്വപ്ന യാത്രയിലൂടെ – ഭാഗം – 2 ഡാർജിലിങ്ങിലെ രാത്രി അതി  മനോഹരമായിരുന്നു. കുളി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ നമ്മൾ നന്നായി

Read more

സ്വപ്ന യാത്ര- നാഥുലപാസ് വരെ

ഡാർജിലിംഗ് ,ഗാങ്ങ് ടോക്ക്, നാഥുലപാസ്, കൽക്കത്ത സ്വപ്ന യാത്രയിലൂടെ – ഭാഗം – 1 ഇൻഡിഗോയുടെ കൽക്കത്ത ചെന്നൈ ഫ്ളൈറ്റിലിരുന്നാണ് മൊബൈലിൽ  ഞാൻ ഇത് എഴുതുന്നത്. രണ്ടര

Read more

മലമുകളിലെ മാറ്റൊലി

വയനാട് മാനന്തവാടിയിൽ ദ്വാരകയിലെ ‘മാറ്റൊലി (90.4 FM)’ കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ സ്റേഷനിലേക്കാണ് ഇത്തവണ ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ് നടത്തിയത്. വയനാട് ജില്ല ഏതാണ്ട് മുഴുവനായും, കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ ചില

Read more