രാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളികൾ

ഞാനെന്ന പത്തു വയസ്സുകാരി ഒരു രാഷ്ട്രീയ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു ധീരനായ രാഷ്ട്രീയനേതാവാണ്. മറ്റുള്ളവരെ പോലെ കൈക്കൂലി വാങ്ങാറില്ല. പാവങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കായി പൊരുതിയിരുന്ന ഒരു

Read more

രാഷ്ട്രീയം

ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അച്ഛന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ജോലി മാറ്റം കിട്ടിയത്. ജോലി കിട്ടിയതോടെ ഞങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു. പാക്കിങ് ഒക്കെ കഴിയാറായി.

Read more

ഇമ്മിണി ബല്ല്യ അനുസ്മരണം…

മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ എന്നും സ്ഥാനമുള്ള പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരനാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ. കോട്ടയം വൈക്കത്ത് ജനിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മ ദിനമാണ് ജൂലൈ 5. മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ഏറ്റവും

Read more