എഡിറ്റോറിയൽ

സീതി ജേർണൽ 2017-2019. ജേണലിസം ക്ലബിന്റെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം. ഇത് യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ സഹകരിച്ച സഹപാഠികൾക്കും അധ്യാപകർക്കുമുള്ള കടപ്പാട് ആദ്യം തന്നെ അറിയിക്കട്ടെ. 2018-2019

Read more