സർഗാത്മക വിദ്യാഭ്യാസ വീഥിയിലൂടെ മുന്നേറാം.

വിജ്ഞാനം നിർമ്മിക്കലാണ് വിദ്യാഭ്യാസമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധനായ വൈഗോട്സ്കി പറഞ്ഞ് വച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊള്ളയായ അനുകരണത്തിനു പകരം തന്റേതായ സൃഷ്ടി നടത്തുന്ന തലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രയാണം ആയിരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസം. എങ്കിൽ

Read more

മാധ്യമ ധര്‍മ്മം

മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തനം ഒരു തപസ്യയാണ്. വാര്‍ത്തകളും വിവരങ്ങളും സത്യസന്ധമായി ഒട്ടും ഗൗരവവും, സത്തയും ചോരാതെ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുകയാണ് മാധ്യമ ധര്‍മ്മം. വര്‍ത്തമാനകാലത്ത് വൈവിധ്യവും വൈജ്ഞാനികവുമായ ഒട്ടനവധി മാധ്യമങ്ങള്‍

Read more