രാഷ്ട്രീയം

ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അച്ഛന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ജോലി മാറ്റം കിട്ടിയത്. ജോലി കിട്ടിയതോടെ ഞങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു. പാക്കിങ് ഒക്കെ കഴിയാറായി.

Read more

അക്ഷരമുറ്റത്തേക്ക്

കേരളം വിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ ഉള്ള കുട്ടികൾ ഒരേ ദിവസം പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെച്ചു. ജൂൺ

Read more