പേടിപ്പെടുത്തുന്ന റോപ്പ് വേ ഗൊണ്ടോലയും കാഞ്ചൻ ഗംഗയും

ഡാർജിലിംഗ്, ഗാങ്ങ് ടോക്ക്, നാഥുലപാസ്, കൽക്കത്ത സ്വപ്ന യാത്രയിലൂടെ – ഭാഗം – 4 ഗാങ്ങ് ടോക്കിലെ റോഡുകൾ വളരെ വൃത്തിയും വെടിപ്പുമുള്ളതാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം.

Read more

സിക്കിമിലെ ഗാങ്ങ് ടോക്കും മോമോസും

ഡാർജിലിംഗ്, ഗാങ്ങ് ടോക്ക്, നാഥുലപാസ്, കൽക്കത്ത സ്വപ്ന യാത്രയിലൂടെ – ഭാഗം – 3 രാവിലെ 6.30 ന് തുടങ്ങിയ ഡാർജിലിങ്ങ് ഗാങ്ങ് ടോക്ക്  യാത്ര പ്രകൃതി

Read more

ബർഗറും സുന്ദരികളും

ഡാർജിലിംഗ് ,ഗാങ്ങ് ടോക്ക്, നാഥുലപാസ്, കൽക്കത്ത സ്വപ്ന യാത്രയിലൂടെ – ഭാഗം – 2 ഡാർജിലിങ്ങിലെ രാത്രി അതി  മനോഹരമായിരുന്നു. കുളി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ നമ്മൾ നന്നായി

Read more

സ്വപ്ന യാത്ര- നാഥുലപാസ് വരെ

ഡാർജിലിംഗ് ,ഗാങ്ങ് ടോക്ക്, നാഥുലപാസ്, കൽക്കത്ത സ്വപ്ന യാത്രയിലൂടെ – ഭാഗം – 1 ഇൻഡിഗോയുടെ കൽക്കത്ത ചെന്നൈ ഫ്ളൈറ്റിലിരുന്നാണ് മൊബൈലിൽ  ഞാൻ ഇത് എഴുതുന്നത്. രണ്ടര

Read more